Reeglemènt Vastelaovesoptoch Zitterd

Insjrieve veur d’n optoch

  • Dit is muigelik pès de maondigaovend nao de Kènjeroptoch, aevel véur 17:11 oer! Lèt op: dat is vruiger es ’t anger jaore gewaes is!!
  • Wach neit pès ’t lèste memènt: wie eerder alle gegaeves bènne zeen, wie baeter de indeiling van d’n optoch.
  • Veur de midde- en groote waages gildj dat zie 3 waeke veur de Kènjeroptoch ingesjreve deine te zeen!

1: Insjrieve via site: www.optoch.nl; of aanmelje@optoch.nl;

Aanmelje veur de vastelaovesoptoch kènt allein nog digitaal!

2: D’n tittel:

Hauwd deeze kort en kreftig: dit kump ten gouwe van eure nòmmer: òm mit mee weurd euren tittel te òngersjteune kènt geer via de site gebroek make van d’n teks in ’t digitale programmabuikske.

3: Tittelòmsjrieving:

Geer waerd verzuik hie duudelik aan te gaeve waat de nòmmer veursjtèlt, wie ‘t wurd oetgebeeld en gesjpeeld.

4: Teks in ’t programmabuikske:

D’n teks in ’t buikske wurd maksemaal 4 reegels: de redaksie hildj zich ’t rech veur d’n teks aan te passe en in te korte: wilt geer gaaroets geinen teks in ’t buikske, dan deint geer dit dao aan te gaeve.

5: Rizzerveiering van einen tittel:

Tillefoonies en/of mònjelinge rizzerveiering is neit muigelik: geer kènt waal tillefoonies bie de optochsaamesjtèller infermeiere of eur iedee of tittel in eur kattegrie al offesjeel is opgegaeve.

Optoch Kommitee Zitterd sjtreef d’r nao òm zo min muigelik dezelfde tittels en iedees in te sjrieve; waat aevel bie bepaolde aktewaaliteite neit altied is te realiseiere: veer vraoge dao begrip veur.

6: Deilname gròppe Kènjeroptoch in Groote Optoch:

Deilnummesj oet de Kènjeroptoch kènne ouch deilnumme aan de Groote Optoch es zie zich daoveur via de site höbbe ingesjreve. Winnesj van de Eerewimpels oet de Kènjeroptoch waere geneud veur de Groote Optoch; zie zulle in de Groote Optoch ouch gesjuureierd waere.

7: Opsjtèlle

Alle deilnummesj aan de Groote Optoch waere verzuik uuterlik òm 12.55 oer oppe plaatsj van de opsjtèlling te zeen. Eur opsjtèllingsplaatsj vèndj geer oppe plattegròndj mit ein totaaleuverzich, waat ein òngerdeil is van 't deilnummesjpakkèt mit nog mee aandachspunte veur d’n optoch. Dit deilnummesjpakkèt wurd oetgereik oppe vriedig veur de vastelaovend.

8: Oetwerpe van appelsien en sjlòk

In d’n optoch mage, boete de Marotteprins, gein angere prinse deilnumme òm ’t aeve op welke wies dan ouch oetgebeeldj. Oetsjmiete van sjlòk en appelsiene is verbao: dit is tradisjeneel veurbehauwte aan De Marotte, de Prinsegarde en – baovenal – de Sjtadsprins.

9:Laot gein läöker valle en sjloet oppen tied aan

Sjtilsjtaon of ’t prizzenteiere van ein show woo door läöker laote valle is verbao: verlaote van d’n optoch (bezuik aan kafees en inkorte roete) is ouch verbao. ’t Versjtote taege ’t optochreglemènt of ’n waarsjuwing van Optoch Kommitee Zitterd taege òngepas gedraag, beteikent dat geer op advies van ’t OPTOCH KOMMITEE ZITTERD waerd oetgesjlaote van sjuureiering!

10: Gebroek van ein kònfettiekanòn is – oet veiligheidseuverwaeging – neit toegesjtange.

De gemeinte Zitterd-Gelaen verbeid ouch ’t oetgooie van zandj, zaegsel, mès, pepiere sjlierte van   pepierversjnipperaesj, plestik en aluminium kònfettie/sjnippesj.

11: Gebroek van alkehol in d’n optoch is verbao:

Veur de sjooffeurs is 'r ein algeheel alkeholverbod; dao kènt door de plisse op waere     gekònterleierd!

12: Meziek

’t Sjprik vanzelf dat de mechaaniese meziek dae door de deilnummesj gebrach wurd, de luu verammezeiert en oetneudig tot mitzènge en mitdoon. Té helle meziek aevel (> 95dB(A) is veur de luu (en zeeker de klein kènjer) aan de kantj neit plezeierig en wurd daoròm door ’t OPTOCH KOMMITEE ZITTERD verbao! ’t Geluidsnievo van geluidsversjterkende apperaatuur maag pès op 3 maeter van de luidsjpraeker/ geluidsbox of pès op 1,5 maeter veur de geevel van ein weuning neit hooger zeen dan 95 dB(A).

Op gezag van OPTOCH KOMMITEE ZITTERD kent geer gevraog waere ’t voluum aan te passe.

Bie de Zittesje vastelaovend, en in ’t bezunjer bie de optochte, heurt (tradisjenele) Zittesje vastelaovesmeziek! Zittesje vastelaovesmeziek in de optochte wurt door de luu aan de kantj zeeker gewaardeierd en op pries gesjtèld. Mechaaniese meziek in d’n optoch wurt op baovesjtaonde wies door OPTOCH KOMMITEE ZITTERD verplich en ouch veurgesjreeve.

13: Verbao zeen ‘t kwetsjend oetbeelde van rillegieuze en angesjdènkende es ouch ‘t   aansjtootgaevend oetbeelde van zaakes in algemeine zin.

14:   Vastelaoveswaages deine te voldoon aan de volgende maote (LxBxH):

Midde Waages: 12 x 3.20 x 5
Groote Waages: 15 x 3.20 x 5

Dao zal door OPTOCH KOMMITEE ZITTERD op waere gekònterleierd. Es de waage wurd getròkke door eine trekker, maag   dae neit grooter zeen dan eine kleine Jeep of traktor, en mòt “vastelaoveswaerdig” waere aangekleid. Optochdeilnummesj mit waages die neit geboewd waere in de Optochhal, deine zich oppen tied te melje bie d’n heer Roger Vroomen (06- 22504085). OPTOCH KOMMITEE ZITTERD zal dees waages dan bekieke en kònterleiere of zie voldoon aan de door OPTOCH KOMMITEE ZITTERD gesjtèlde eise.

15:   Hauwt uch aan de aanwiezinge van de reegelaesj:

in d’n optoch zeen reegelaesj mit eine portefoon: bie perbleeme kènt geer dees reegelaesj òm hulp vraoge. Eure optochnòmmer mòt goud zichbaar zeen en de deilnummesjkaart deint geer bie uch te höbbe.

16: Reklaam en sjloepreklaam in de vastelaovesoptoch is verbao:

Reklaam kènt allein gemaak waere in de reklaamoptoch veuraafgaond aan de vastelaovesoptoch. Veur reklaamoptoch-zaake deint geer uch aan te melje bie d’n heer Klaas de Lange 06 16068379

17: Alle gemoterezeierde waages in de Groote Optoch* deine ein sjassisnòmmer te höbbe.

Is dees nòmmer bie Optoch Kommitee Zitterd neit bekènd, dan is dae waage, door ‘t OPTOCH KOMMITEE ZITTERD neit verzekerd: ouch deine alle vastelaoveswaages begeleid te waere door twee vaste begeleiesj van betreffende buurt/vereiniging.

 

18: Gemotorizeierde waages in de Groote Optoch:

  • zeen alle gemotorizeierde waages die zich op eige krach euver de waeg bewaege;
  • mage allein mèr besjtuurd waere door eemes dae daoveur de wettelik veurgesjreve riebevougheid haet;
  • deine, wie in de wèt veurgesjreve, W.A. verzeekerd te zeen, zoodat de aanspraokelikheid gedèk is;
  • deine bie de eige verzeekeringsmaatsjapie aangemeldj te zeen en daovan ouch sjriftelik te euverlèGGe toesjtömming verkrege te höbbe veur deilnaame aan de optoch;
  • kènne verzeekerd waere bie verzeekeringsmaatsjapie RIALTO veur ’t geval dat verzekere bie de eige verzeekeringsmaatsjapie neit muigelik is, went RIALTO verzekert bezunjere rizzikoos van gemotorizeierde waages. Dit kent via de eige tössjepersoon/ verzeekering.
  • Leede van het Optoch Kommitee Zitterd kènne uch ter plaatsje vraoge òm de wettelik veurgesjreve pepiere. Kènt geer die neit euverlèGGe, dan is deilnaame aan de Optoch neit toegesjtange!
  • In geval van twiefel of vraoge deint geer kòntak op te numme mit Dhr. Roger Vroomen (06-22504085)
Aanwiezinge van de plisse, brandjwaer en/of anger mit toezich belaste persoone, deine ten alle tieje te waere opgevolg ouch wènt die – in t algemein belang – aafwieke van ’t reeglemènt! Deilname aan de Groote Optoch beteikent dat geer uch es deilnummer ònveurwaerdelik kònfermeiert aan ’t Optochreeglemènt. Optoch Kommitee Zitterd behiltj zich ’t rech veur òm eederein dae zich neit hiltj aan ein of meerdere veursjrifte zoo wie baovesjtaond bepaold en vasgelag, oet te sjleite van de prieze of deilname aan de optoch te òntzèGGe!