INTRODUCTIE Stichting Optoch Kommitee Zitterd houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ze altijd op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Stichting Optoch Kommitee Zitterd verzamelt tijdens uw interacties met Stichting Optoch Kommitee Zitterd zoals, wanneer u deelneemt aan de door Stichting Optoch Kommitee Zitterd georganiseerde activiteiten, zoals de carnavalsoptochten te Sittard.

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN, DOEL EN GRONDSLAG GEGEVENSVERWERKING
  Bij het gebruiken van onze website(s) en deelname aan de door ons (mede) georganiseerde activiteiten, verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of overeenkomst mogen doen.

Er is geen wettelijke verplichting om uw gegevens aan Stichting Optoch Kommitee Zitterd te verstrekken. U kunt echter geen gebruik maken van alle faciliteiten en/of activiteiten van Stichting Optoch Kommitee Zitterd als u ons uw persoonsgegevens niet ter beschikking stelt. Het verstrekken van uw gegevens is geheel vrijwillig, maar noodzakelijk voor gebruikmaking van alle faciliteiten, waaronder deelname aan de door de Stichting Optoch Kommitee Zitterd georganiseerde activiteiten. Als u uw gegevens niet verstrekt, zult u geen juridische nadelen ondervinden, maar zult u niet kunnen deelnemen aan alle door de Stichting Optoch Kommitee Zitterd georganiseerde activiteiten.

2.1 WEBSITE STICHTING OPTOCH KOMMITEE ZITTERD De website is een medium voor geïnteresseerde op zoek naar informatie met betrekking tot de Carnavalsoptochten en andere evenementen. Bezoekers van de website hoeven zich niet aan te melden of in te loggen om gebruik te kunnen maken van de informatie.

2.2 NIEUWSBRIEF Wij houden u graag op de hoogte van onze activiteiten en andere relevante informatie via een digitale nieuwsbrief. Wij sturen u deze nieuwsbrieven enkel toe wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven. Schrijft u zich in voor de nieuwsbrief, dan vragen wij uw e-mailadres en naam.  

2.3 DEELNAME OPTOCHT Voor deelname aan de carnavalsoptocht vragen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

2.4 SOCIAL MEDIA Stichting Optoch Kommitee Zitterd is te vinden op social media, zoals Facebook, Twitter en Instagram. Als u deelneemt aan social media activiteiten dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze site biedt voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw social-mediaprofiel(en). Wij adviseren u de betreffende privacyverklaring, gebruiksovereenkomsten en informatie door te nemen over het gebruik van uw persoonsgegevens in deze sociale media-omgevingen. Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op verschillende sociale-mediasites, en uw instellingen op onze pagina’s, kan bepaalde informatie worden gedeeld.  Stichting Optoch Kommitee Zitterd kan op eigen initiatief berichten delen over haar activiteiten. In dit kader kan Stichting Optoch Kommitee Zitterd ook berichten die online zijn gezet door deelnemers aan door haar georganiseerde activiteiten, delen. Plaatsing van beeldmateriaal waarop personen en kinderen staan doet Stichting Optoch Kommitee Zitterd altijd conform de wetgeving. Wij maken foto’s en video’s van de carnavalsoptocht en daaraan gelieerde activiteiten. Dit beeldmateriaal kan door de Stichting Optoch Kommitee Zitterd in de media gebruikt worden, door publicatie op o.a. onze website. Voor het maken en publiceren van beeldmateriaal van de optocht hebben wij geen toestemming nodig omdat de personen niet makkelijk herkenbaar zijn en wij ook niet makkelijk kunnen achterhalen wie de personen zijn. Daarnaast hebben wij o.a. met het oog op het behoud van een stukje cultuur, traditie, zichtbaarheid en verslaglegging van de gebeurtenis een belang bij publicatie van beeldmateriaal van de optocht. Een en ander strekt ertoe dat wij geen expliciete toestemming vragen voor gebruik van beeldmateriaal van de optocht in de media.

3. COOKIES De website van Stichting Optoch Kommitee Zitterd maakt geen gebruik van cookies.

4.  BEWAARTERMIJNEN Stichting Optoch Kommitee Zitterd bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen die wij moeten naleven voor de gegevens die wij verzamelen.

5.  UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN Stichting Optoch Kommitee Zitterd waarborgt uw privacy. De persoonsgegevens die wij verwerken, verstrekken wij niet aan derden voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Wij geven uw gegevens alleen aan derden als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn.

6.  BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS Stichting Optoch Kommitee Zitterd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Stichting Optoch Kommitee Zitterd maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens, zoals, beveiliging van netwerkverbindingen, toegangsbeheer en veilige wijze van opslaan van gegevensbestanden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het mailadres:  secretariaat@optoch.nl

 1. UW RECHTEN Op basis van de AVG heeft u de volgende rechten om een eerlijke verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen:
 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten of aanvullen van de gegevens als deze niet kloppen;
 • het laten verwijderen van uw persoonsgegevens in verband met uw ‘recht om (online) vergeten te worden;
 • het laten beperken van de gegevensverwerking;
 • het recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking;
 • het recht op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit);
 • het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming; en
 • het recht op herroeping van toestemming, indien van toepassing.

Deze rechten zijn niet onbeperkt en absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voorts heeft u op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht. Voor een snelle afhandeling vragen wij u om uw verzoeken over de uitoefening van uw rechten rechtstreeks te sturen naar: secretariaat@optoch.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

8.   WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De nieuwste versie wordt op de website van Stichting Optoch Kommitee Zitterd geplaatst: www.optoch.nl Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 1. CONTACT Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met: Dhr. G. Queisen (secretaris) secretariaat@optoch.nl